Δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

Μείωση ασφαλιστικού κόστους, επιστρεπτέα προκαταβολή και ρυθμίσεις οφειλών, είναι ορισμένα από τα μέτρα στήριξης που περιλαμβάνονται σε ένα ευρύτερο πακέτο ενίσχυσης, τόσο των μεγάλων, όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως τα Mini Market, τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ με την είσοδο του νέου έτους.

Η αρχή έγινε με ρυθμίσεις που αφορούν την μείωση του μη μισθολογικού κόστους, τη διευκόλυνση καταβολής οφειλών με δόσεις σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του e- ΕΦΚΑ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Ορισμένες από τις παραπάνω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στον νόμο με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο υπερψηφίστηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο από την Βουλή. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

  • Μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%) οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών -εξαιρουμένων των εργαζομένων στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και σε ΝΠΔΔ.
  • Παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης σε 24 μηνιαίες δόσεις των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε, μέχρι τις 30/4/2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού.
  • Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, σε οφειλέτες ασφαλιστικών οφειλών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες, αλλά απώλεσαν τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020.
  • Παρατείνεται έως την 31η.12.2023 ο προσωρινός διακανονισμός ασφαλιστικών οφειλών και αναστέλλεται η λήψη των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον οι οφειλέτες είχαν μέχρι την 30ή.4.2020 ενεργό προσωρινό διακανονισμό και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτού.
  • Υπολογίζονται οριστικά οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017 έως και 2019 των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα της δημοσίευσης του εν λόγω νόμου, χωρίς να ληφθεί υπόψη το οριστικό φορολογητέο εισόδημα σε περίπτωση επανελέγχου των φορολογικών δηλώσεων από τη φορολογική διοίκηση.