Αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» από τα 100.000.000 ευρώ σε 145.000.000 ευρώ ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός είναι να καλυφθεί το σύνολο των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης ανέρχονται πλέον στα 368.

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» αποτελεί μέρος της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη απήχηση που είχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην αγορά τεχνολογίας των ΜμΕ, σε συνδυασμό με τα επενδυτικά σχέδια υψηλής ποιότητας που κατατέθηκαν, αποδεικνύουν τον άρτιο σχεδιασμό του και την προσαρμογή του στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, με στόχο:

• Την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,

• Την ενδυνάμωση του κλάδου της πληροφορικής, με όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας

• Τη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα