φπα

Σύμφωνα με τις νέες παραγράφους 5 και 6 που προστέθηκαν στον νόμο 39α και κοινοποιήθηκαν 29/8/17, δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών, να αγοράσουν κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητούς υπολογιστές προς επαγγελματική χρήση, χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα, στην έκδοση τιμολογίου κατά την αγορά τους, θα αναγράφεται «Άρθρο, 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής». Αυτό σημαίνει, ότι ο Φ.Π.Α. (φόρος προστιθέμενης αξίας) που αναλογεί στη συναλλαγή, θα καταβάλλεται όχι από τον προμηθευτή, αλλά από τον ίδιο τον αγοραστή στην περιοδική του δήλωση, που υποβάλλεται για την οικεία φορολογική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Η αξία των αποκτηθέντων αγαθών (π.χ. φορητός υπολογιστής) με τη διαδικασία αυτή, προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εσόδων, όσο και των εξόδων της οικείας φορολογικής περιόδου. Δηλαδή, η αγορά κατατάσσεται και στα έσοδα και στα έξοδα της επιχείρησης, συμψηφίζεται και δεν πληρώνετε τίποτα.

Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας, κατά την αγορά των ηλεκτρονικών προϊόντων (δεν ζητούν όλες οι εταιρείες) είναι τα εξής: Έντυπο TAXIS για κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ΦΕΚ εκπροσώπησης, Ταυτότητα Εκπροσώπου, απόδειξη από την Πληρωμή μέσω Τραπέζης.

Ένα παράδειγμα αγοράς κινητού τηλεφώνου χωρίς καταβολή Φ.Π.Α.:
Έστω, ότι αγοράζετε ένα κινητό τηλέφωνο, καθαρής αξίας 100€, με 24% Φ.Π.Α. Κατά την πληρωμή στον προμηθευτή, δε θα καταθέσετε τα 24€ του φόρου προστιθέμενης αξίας, αλλά όταν συμπληρώσετε το έντυπο της περιοδικής δήλωσης, θα βάλετε τα 24€ και στα έσοδα και στα έξοδα και άρα το αποτέλεσμα είναι 0€.