Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέρριψε την καταγγελία της εταιρείας αεριούχων ποτών ΑΓΝΗ κατά της εταιρείας COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία η καταγγελλόμενη καταχράται την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά, εφαρμόζοντας επιθετική συμπεριφορά και μεθόδους «ληστρικής υποτιμολόγησης» στα ανταγωνιστικά προϊόντα, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να εξοβελίσει την καταγγέλλουσα από την αγορά. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η ΕΑ κρίνει ότι η σχετική αγορά προϊόντος της παρούσας υπόθεσης καταρχήν περιλαμβάνει α) την αγορά των ανθρακούχων αναψυκτικών τύπου cola και β) την αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.). Η καταγγελλόμενη COCA COLA δραστηριοποιείται σε όλες τις προαναφερόμενες αγορές, ενώ η καταγγέλλουσα ΑΓΝΗ, δραστηριοποιείται μόνο στην αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.). Σε σχέση με την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς η ΕΑ κρίνει ότι ως σχετική γεωγραφική αγορά στην παρούσα υπόθεση είναι η ελληνική επικράτεια.

Στη σχετική αγορά των αναψυκτικών τύπου cola στη ζεστή αγορά, τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και σε επιμέρους αγορές αυτής, η καταγγελλόμενη εταιρεία COCA COLA έχει ηγετική/υπερδεσπόζουσα θέση και κατέχει διαχρονικά πολύ υψηλά μερίδια, ενώ όσον αφορά τη σχετική αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (non-colas), στη ζεστή αγορά, επισημαίνεται ότι η καταγγελλόμενη κατέχει διαχρονικά στην ελληνική επικράτεια τα υψηλότερα μερίδια από όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτή.

Κατά την ομόφωνη κρίση της ΕΑ, από τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε και προσκόμισε η καταγγέλλουσα, από την έρευνα της Υπηρεσίας, τον φάκελο της υπόθεσης και την ακροαματική διαδικασία, δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 λόγω στρατηγικής επιθετικής τιμολόγησης ή πρακτικών επιλεκτικής μείωσης τιμών στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα της COCA COLA με σκοπό τον εξοβελισμό της καταγγέλλουσας από την αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.)».