Τρόφιμα & Ποτά

Κατά προτεραιότητα θα εξετάσει εισηγητής της Επιτροπής Ανταγωνισμού την υπόθεση παρεμπόδισης-δυσχέρανσης της έρευνας, κατά την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, στις αγορές προμήθειας, εμπορίας και λιανικής πώλησης δημητριακών, γάλακτος, καφέ, μαρμελάδων, ροφημάτων και τυριών.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της επιτροπής και συγκεκριμένα σημειώνεται ότι, «την Τρίτη 25 Απριλίου 2023, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε, στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή της υπόθεσης παρεμπόδισης-δυσχέρανσης έρευνας της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού, κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στις αγορές προμήθειας, εμπορίας και λιανικής πώλησης δημητριακών, γάλακτος, καφέ, μαρμελάδων, ροφημάτων και τυριών, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο οριζόντιας σύμπραξης ή/και κάθετων συμπράξεων».

Επίσης διευκρινίζεται από την επιτροπή ότι: «η ανάθεση σε εισηγητή σημαίνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων».