Αυξημένες πωλήσεις το 2018 για την Εβροφάρμα

Αυξημένες πωλήσεις το 2018 για την Εβροφάρμα.

Αύξηση παρουσίασαν το 2018 ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 32.535 χιλ. ευρώ και 31.129 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 30.641 χιλ. ευρώ και 29.026 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα (αύξηση 6% και 7%, αντίστοιχα) ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής γάλακτος και της συνεπακόλουθης αύξησης των πωλήσεων.

To μεικτό κέρδος του ομίλου και της εταιρείας διαμορφώθηκε για τη 2018 σε 20,9% και 19,1%, αντίστοιχα έναντι 20,3% και 18,2% της αντίστοιχης συγκριτικής χρήσης.

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε για τον όμιλο και την εταιρεία σε 6.797 χιλ. ευρώ και 5.943 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 6.209 χιλ. ευρώ και 5.293 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι αυξημένες πωλήσεις, οι υψηλές τιμές των καυσίμων και οι απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων οδήγησαν σε αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά 19% και 20% για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα επιβαρύνθηκαν με ζημίες αποτίμησης συμμετοχικών τίτλων.

Συνολικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 1.261 χιλ. ευρώ για τη χρήση του 2018 έναντι 1.111 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα δε εταιρικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 578 χιλ. ευρώ για την χρήση του 2018 έναντι 353 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε 979 χιλ. ευρώ έναντι 536 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου και το εταιρικό σε 392 χιλ. ευρώ έναντι 14 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον όμιλο σε 3.318 χιλ. ευρώ (έναντι 3.272 χιλ. ευρώ) και για την εταιρεία σε 2.236 χιλ. ευρώ (έναντι 2.123 χιλ. ευρώ).