Με 20 εκατ. ευρώ αναβαθμίζονται οι κεντρικές αγορές

Με 20 εκατ. ευρώ αναβαθμίζονται οι κεντρικές αγορές.

Αναβαθμίζονται οι υποδομές στους Οργανισμούς Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε, θα διατεθούν, μέσω του ΕΣΠΑ, 20 εκατ. ευρώ «στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο αφ’ ενός την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με υποστηρικτικές για τη λειτουργία τους υποδομές, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία αλυσίδων αξίας και οικονομιών κλίμακας, αφ’ ετέρου την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού».

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (ΟΚΑA ΑΕ) και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ ΑΕ) αποτελούν Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) και εποπτεύονται από το υπουργείο Οικονομίας και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σήμερα περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις αναπτύσσουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους στις εγκαταστάσεις που διαθέτουν οι δύο εταιρείες σε όλη την εθνική επικράτεια και η ανάγκη εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους αποτελεί γι’ αυτές βασική προτεραιότητα. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον ΟΚΑΑ και την ΚΑΘ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του 2023.