Ανήσυχοι οι Έλληνες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων

Ανήσυχοι οι Έλληνες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. 

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι εμφανίζονται οι πολίτες σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων.

Πιο αναλυτικά, με βάση την ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες (55%) εξέφρασαν ότι έχουν σημαντικό επίπεδο ευαισθησίας για τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων και τα 2/3 όσων απάντησαν σε αυτήν την έρευνα είπαν ότι άλλαξαν την καταναλωτική τους συμπεριφορά, όταν άκουσαν ή διάβασαν για κάποιο διατροφικό κίνδυνο.

Σχετικά με το ενδιαφέρον για την ασφάλεια των τροφίμων το 39% των πολιτών, που απάντησαν σε πανελλαδικό επίπεδο, ανέφεραν ότι ενδιαφέρονται προσωπικά για την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό το ποσοστό βρίσκεται κάπου στο μέσο του εύρους απαντήσεων σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη.

Στην Ελλάδα μετρήθηκε μεγαλύτερη ευαισθησία στο θέμα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα (67% των απαντήσεων), των ασθενειών που εντοπίζονται στα ζώα (52% των απαντήσεων) και των γενετικά τροποποιημένων συστατικών σε τρόφιμα (42% των απαντήσεων).

Η Ελλάδα ήταν μία από τρείς εκ των 28 κρατών – μελών όπου η πλειοψηφία των πολιτών (60%) απάντησε ότι η οικογένεια, οι φίλοι και οι γείτονες είναι μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους, ενώ μόλις το 16% των πολιτών που απάντησαν στην Ελλάδα θεωρούσε το ραδιόφωνο ως τέτοια πηγή πληροφόρησης. Στην Ελλάδα το 93% εμπιστεύεται τους επιστήμονες για την πληροφόρηση σε διατροφικούς κινδύνους και το 32% των απαντήσεων θεωρεί το γιατρό ή τον ειδικό ως σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους.θεωρεί το γιατρό ή τον ειδικό ως σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους.