Νέες γευστικές προτάσεις από την Καραμολέγκος

Καμία συμμετοχή, ούτε δικαίωμα ψήφου, δεν έχει πλέον η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε στην εταιρεία Καραμολέγκος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, η αρτοβιομηχανία ενημερώνει ως ακολούθως:

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., προέβη το 2005 στην άρση ενεχύρου των 782.000 μετοχών που αντιπροσωπεύουν 8.02% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Έτσι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  δεν κατέχει πλέον δικαιώματα ψήφου ούτε καμία συμμετοχή στην Εταιρεία.  Επιπρόσθετα, η Holdway Limited απέκτησε 7.27% ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία στις 27/02/2001.

Οι μέτοχοι του 5% και άνω της Εταιρείας μας είναι οι ακόλουθοι:

 

Μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου μεγαλύτερα ή ίσα του 5%

        

Δικαιωμάτων ψήφου (%)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ του ΗΛΙΑ

 

64.30

ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

20.17

HOLDWAY LIMITED

 

7.27