ασφαλιστικών εισφορών

Η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2017, βάσει των εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2016, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2018, σύμφωνα με εγκύκλιο που ανακοινώθηκε πως υπεγράφη στις 14 Φεβρουαρίου, από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιο Πετρόπουλο.

ασφαλιστικών εισφορώνΌπως αναφέρεται σχετικά, σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, η διαφορά αυτή επιμερίζεται ισομερώς σε 5 μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο έως Αύγουστο του 2018), ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού, με την τελευταία δόση πληρωτέα μέχρι 30/9/2018.

Σε περίπτωση που προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, το επιπλέον ποσό θα επιστρέφεται αυτόματα στον ασφαλισμένο εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης. Το ποσό θα μπορεί να παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ μόνο εφόσον ο ασφαλισμένος υποβάλει σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, ειδικά για τους πρώτους μήνες, θα υπολογιστούν με βάση το εισόδημα και τις εισφορές του έτους 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους. Στη συνέχεια θα γίνει υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 με βάση το εισόδημα και τις ασφαλιστικές εισφορές που έπρεπε να καταβληθούν το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το 2017.