Τρόφιμα & Ποτά

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο κατατέθηκε στη γ.γ. της κυβέρνησης, στοχεύει στην καταπολέμηση των «ελληνοποιήσεων» προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ και αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες των αρχών ελέγχου για αποτελεσματικότερους ελέγχους.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

  1. Υποχρεώσεις Παραγωγών και Επιχειρήσεων: Όσοι παράγουν, διακινούν ή συσκευάζουν γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
  2. Ελεγκτικό Έργο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Δημιουργείται Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.
  3. Αντιμετώπιση Παρατυπιών: Προβλέπονται διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης και πρόστιμα σε περίπτωση παρατυπιών ή παραβάσεων, με καθορισμό κριτηρίων επιμέτρησης και σύσταση Επιτροπής Επιβολής Κυρώσεων.
  4. Εντατικοποίηση Ελέγχων: Ορίζονται τακτικοί, έκτακτοι και επιτόπιοι έλεγχοι για την εξακρίβωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, με υποχρέωση των επιχειρήσεων να παρέχουν στοιχεία και να επιτρέπουν δειγματοληψία.
  5. Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών: Ρυθμίζεται η αναγνώριση ομάδων παραγωγών για κάθε προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ, οι οποίες μπορούν να κάνουν ελέγχους αγοράς και να επικοινωνούν τα αποτελέσματα στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
  6. Τρόφιμα ως Συστατικά: Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τρόφιμα χρησιμοποιούμενα ως συστατικά προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, με διοικητικά μέτρα και πρόστιμα για παραβάσεις και υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών.

Στόχος είναι η διασφάλιση ενός διαφανούς, δίκαιου και αμερόληπτου συστήματος ελέγχου για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ και η βελτίωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές.