Νέα μέτρα υπέρ των καταναλωτών

καταναλωτών Εκδήλωση με στόχο το διάλογο ανάμεσα στους φορείς και τα μέλη του ΕΣΚΑ (Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή) και τις επιχειρήσεις οργανώθηκε από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα με θέμα: «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές».

Η «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές» αποτελεί ένα νέο πακέτο ευρωπαϊκών Οδηγιών, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που συμπληρώνονται από μια δέσμη μη νομοθετικών δράσεων και αποσκοπεί:

  • να εκσυγχρονίσει τους υφιστάμενους κανόνες και να καλύψει τα κενά στο σημερινό κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών,
  • να παράσχει καλύτερες δυνατότητες αποκατάστασης για τους καταναλωτές,
  • να υποστηρίξει την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας και τη μεγαλύτερη συνεργασία των δημοσίων αρχών σε μια δίκαιη και ασφαλή ενιαία αγορά,
  • να ενισχυθεί η συνεργασία με τις χώρες εταίρους εκτός της Ε.Ε.,
  • να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των καταναλωτών στην ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές είναι εξουσιοδοτημένες να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα με τη «διπλή ποιότητα» των καταναλωτικών προϊόντων,
  • να βελτιωθεί η επικοινωνία και η ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε οι καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους και να βοηθήσουν τους εμπόρους, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να συμμορφωθούν ευκολότερα με τις υποχρεώσεις τους, και να εξετάσει τις μελλοντικές προκλήσεις για την πολιτική καταναλωτών σε ένα ταχέως εξελισσόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.