Σε λειτουργία τέθηκε από τις 12 Μαΐου το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, φιλοδοξία των δημιουργών του οποίου είναι η χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως τα Mini Market, τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών, αλλά και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας από το τραπεζικό μας σύστημα.

Τoυ Στέφανου Παπαπολυμέρου

Δάνεια οικονομική «ανάσα» βάσει τζίρου έως τον Δεκέμβριο

Ταμείο ΕγγυοδοσίαςΤο νέο ταμείο είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Εν αναμονή της ανταπόκρισης των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν άμεσα να προετοιμάσουν τους φακέλους και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν π.χ. τον συνολικό κύκλο εργασιών, το μισθολογικό κόστος, καθώς και τα υπόλοιπα νομιμοποιητικά στοιχεία, ώστε να επιταχυνθεί η εγκριτική διαδικασία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα:
• Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19 συστάθηκε με τη με αριθμό ΥΑ 2500/6/7-5-2020 (ΦΕΚ B 1768 – 08.05.2020) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό τη χρηματοδότηση, μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων.
• Στις 11/5/2020 υπογράφηκε η «Συμφωνία Χρηματοδότησης» μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης (της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ).
• Το ΔΣ της ΕΑΤ, σε έκτακτη συνεδρίασή του, ενέκρινε κι ανάρτησε στις 11/5/2020 την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

To συνολικό σχέδιο εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο για άμεση κι αποτελεσματική επανεκκίνηση της οικονομίας, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό θα χορηγούνται δάνεια σε κεφάλαια κίνησης, με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το ΤΕΕ θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.
• Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ύψους ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, με συνολική μόχλευση ρευστότητας τριάμισι δισεκατομμύρια (3.500.000.000) ευρώ, είναι η στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01).
• Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%.
• Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη κι ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.
• Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Η λειτουργία

Για την καλύτερη στόχευση κι αποτελεσματικότερη λειτουργία, στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων δημιουργούνται δύο Διακριτά Εγγυοδοτικά Κεφάλαια.
1. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης, με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40% με τελικούς αποδέκτες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συνολικό ύψος δανείων 1.500.000.000 (1.5 δις) ευρώ.
2. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης, με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30% με τελικούς αποδέκτες μεγάλες επιχειρήσεις και συνολικό ύψος δανείων 2.000.000.000 (2 δις) ευρώ.

Ανώτατο ποσό χρηματοδότησης

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:
• Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019 (στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή
• Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
• Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων, για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.
• Επιπλέον της Εγγύησης, παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ.
• Τα πιο πάνω όρια εγγυοδοτικών κεφαλαίων δύνανται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των κατηγοριών των επιχειρήσεων, αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών ή και να αυξηθούν στο μέλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://www.antagonistikotita.gov.gr/epanek/