πολυνομοσχέδιο

Στις διατάξεις του νόμου πλέον «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» με μια πρώτη ματιά ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν πλειστηριασμούς και απεργίες.

Υπάρχουν, όμως, διατάξεις, που αφορούν συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους ή και ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως τα φαρμακεία, αλλά και η προστασία του καταναλωτή.

Φαρμακεία: Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων: Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ο Ν. 4254/2014 δημιούργησε σοβαρά προβλήματα πρόσβασης των πολιτών στο φάρμακο, ειδικά σε περιοχές, όπου υπάρχει μόνον ένα φαρμακείο.

Επιπλέον η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει τις περιπτώσεις απαλλαγής από τις διημερεύσεις και τις διανυκτερεύσεις. Από την δυνατότητα απαλλαγής εξαιρούνται τα φαρμακεία, τα οποία επιλέγουν διευρυμένο ωράριο είτε εντός του χρονικού πλαισίου της διημέρευσης, είτε της διανυκτέρευσης.

Η εξαίρεση αιτιολογείται από το γεγονός ότι εφόσον ένας φαρμακοποιός ή ένα νομίμως λειτουργούν φαρμακείο έχει την δυνατότητα (και το δηλώνει) να υπερβαίνει το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας του είτε εντός της ημέρας είτε εντός της διανυκτέρευσης, και μάλιστα καθημερινά ή σε συχνή βάση, δεν μπορεί παράλληλα να δηλώνει αδυναμία που αφορά στο ίδιο χρονικό πλαίσιο (ημέρας ή νύκτας) για την παροχή σπανιότερα σημαντικών για την υγεία των πολιτών υπηρεσιών διημέρευσης ή διανυκτέρευσης. Τούτο διότι η δήλωσή περί διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα αναιρεί επί της ουσίας τον λόγο της απαλλαγής του.

Συνεπώς, εν προκειμένω συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που αφορούν στην δυνατότητα της πρόσβασης όλων των πολιτών κατά την διάρκεια του 24ώρου σε φάρμακα, για τον περιορισμό του δικαιώματος απαλλαγής των φαρμακοποιών ή των φαρμακείων από την καταχρηστική άσκησή του, που είναι προφανής στις περιπτώσεις που παράλληλα το ίδιο φαρμακείο ή ο ίδιος φαρμακοποιός δηλώνει την δυνατότητά του για τήρηση διευρυμένου ωραρίου.

Επιπλέον, η διάταξη επικαιροποιεί τα πρόστιμα που καθορίζονταν από το άρθρο 9 του ν.1963/1991 (Α’ 138), καθώς και λοιπές διατάξεις του νόμου που σχετίζονται με το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.

Χρήση Πράσινου Σταυρού και Φαρμακείου: Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ειδικότερα για την αποφυγή συγχύσεων των ασθενών ως προς την λειτουργία ενός καταστήματος ως νόμιμου φαρμακείου έναντι των υπολοίπων σημείων πώλησης παραφαρμακευτικών προϊόντων, είναι απαραίτητη η εισαγωγή της παρούσας ρύθμισης, η οποία εισάγει χρηματικές κυρώσεις στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται είτε το σήμα του σταυρού ή της λέξεως φαρμακείου από καταστήματα που δεν διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου.

Προβλέπονται, επίσης, αλλαγές που αφορούν την αξιολόγηση – αποζημίωση Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος των υψηλών τιμών των καινοτόμων φαρμάκων.

ΙΑΤΡΟΙ: Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία, που αφορά στους Ιατρικούς Συλλόγους και τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένου και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Σύσταση ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την ολοκλήρωση των έργων κτηματογράφησης και για την καταχώριση και δημοσιότητα των δικαιωμάτων των πολιτών επί της ακίνητης περιουσίας, μέσω της τήρησης και ενημέρωσης του συστήματος του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος του κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια, ο νέος φορέας θα αναλάβει και την αρμοδιότητα της καταχώρισης των δικαιωμάτων βάσει του συστήματος υποθηκών και μεταγραφών, δηλαδή του έργου που επιτελείται μέχρι σήμερα από τα Υποθηκοφυλακεία.

Στο νέο φορέα περιέρχονται οι, προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες κτηματογράφησης της Χώρας, σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, τήρησης και λειτουργίας του υφιστάμενου, στις περιοχές όπου δεν έχει αρχίσει η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται σήμερα να ασκείται από την εταιρεία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (εφεξής ΕΚΧΑ Α.Ε.), , και τα έμμισθα και άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας. Η ΕΚΧΑ Α.Ε. καταργείται άμεσα και οι αρμοδιότητες της ασκούνται από την Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα.

Τα έμμισθα και άμισθα (ειδικά και μη ειδικά) Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, καταργούνται σταδιακά, σε βάθος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του φορέα. Η σταδιακή κατάργηση των υποθηκοφυλακείων, εντός είκοσι τεσσάρων μηνών, τελεί σε συνάρτηση με την πρόοδο των κτηματογραφήσεων και άλλες λειτουργικές παραμέτρους των σημερινών δομών. Η επιλογή του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θεωρείται ότι διασφαλίζει τις αναγκαίες επιχειρησιακές προϋποθέσεις μετάβασης στο νέο καθεστώς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: Προβλέπονται ρυθμίσεις, που συμπληρώνουν και επικαιροποιούν τις ρυθμίσεις του ν. 2251/1994, ο οποίος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση, προεχόντως των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς εκσυγχρονίζονται  οι διατάξεις 4 που αφορούν τη διαφήμιση και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προβλέπονται ενιαίες κυρώσεις. Επίσης, καταργούνται  οι ορισμοί του καταναλωτή και του προμηθευτή.