Επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ δρομολογεί ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ

Επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ δρομολογεί ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ. 

Αύξηση της δραστηριότητάς του κατέγραψε για το 2018 ο ΑΠΣΙ «ΠΙΝΔΟΣ», με την ενίσχυση των θέσεων εργασίας, την άνοδο της εξαγωγικής του δραστηριότητας καθώς και την επέκταση του στον τομέα των κρεάτων από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,75% και ανήλθε σε 250.074 χιλ. ευρώ έναντι 219.891 χιλ. ευρώ κατά την χρήση 2017. Σημαντική ενίσχυση καταγράφηκε στα επιμέρους στοιχεία της παραγωγής του Συνεταιρισμού.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIDTA) κινήθηκαν επίσης ανοδικά και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 9.810 χιλ. ευρώ σε σχέση με 9.785 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω το μερίδιο αγοράς του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ κατά την χρήση 2018 ενισχύθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 32% έναντι 30% το 2017.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η συμβολή του Συνεταιρισμού στην απασχόληση, αφού ο αριθμός των εργαζομένων για το 2018 ανήλθε σε 1.132 έναντι 1.050 εργαζομένων το 2017. Συνολικά κατά την τελευταία τριετία ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ έχει δημιουργήσει περίπου 200 νέες θέσεις εργασίας.

Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν κατά το 2018 ανήλθαν σε 3.373 χιλ. ευρώ, με τις συνολικές επενδύσεις της τριετίας 2016-2018 να διαμορφώνονται σε 7.395 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο Συνεταιρισμός δρομολογεί για την τετραετία 2019-2022, την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 χιλ. ευρώ, το οποίο αφορά την ανέγερση νέων μονάδων, τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών του μέσων καθώς και των κέντρων διανομών.