Μύλοι Λούλη: Βελτίωση των επιδόσεων για το 2017

Μύλοι Λούλη: Βελτίωση των επιδόσεων για το 2017. 

Σημαντική βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς που δραστηριοποιείται, παρουσίασε η εταιρεία Μύλοι Λούλη, υλοποιώντας τους περισσότερους στόχους που είχε θέσει για το 2017.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2017, σύμφωνα με τα GRI Standards, αποτελεί μια καταγραφή όλων των δράσεων της εταιρείας, που έχουν σαν αποδέκτες την Κοινωνία, την Οικονομία, το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, το 2017, η εταιρεία αύξησε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της και εισήγαγε στην αγορά νέα καινοτόμα επαγγελματικά και καταναλωτικά προϊόντα, όπως την νέα γεύση έτοιμων μειγμάτων Εasy Βake Pancakes, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα και πρώτες ύλες. Παράλληλα ενσωμάτωσε στις πρακτικές της πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας.

Αναφορικά με το περιβάλλον, η εταιρεία αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τις επιδράσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της στο περιβάλλον και επιδιώκει να μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις και να βελτιστοποιεί τις θετικές. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνέχισε και το 2017 την τήρηση του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 140001:2004 και την εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου αντιρρυπαντικής προστασίας θαλάσσης, ενώ υλοποίησε επενδύσεις σχετικά με την ενσωμάτωση πρακτικών μείωσης κατανάλωσης ενέργειας.