Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από την Cryred Investments Limited γνωστοποίησε η γνωστή εταιρεία Νίκας με σχετική ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής:

«Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, κατ’ άρθρο 27 παρ. 6 ν. 3461/2006 (ο
«Νόμος»), εν συνεχεία αντιστοίχου ενημερώσεως του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου
Τίτλων Α.Ε., ότι κατόπιν ολοκλήρωσης και της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, στις
21/6/2022, η «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» (ο «Προτείνων») καταχωρήθηκε στο
Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ως κύριος 2.632.919 μετά ψήφου κοινών μετοχών
εκδόσεως της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν
συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου, κατέχουν σήμερα,
άμεσα και έμμεσα, 53.154.140 συνολικά κοινές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της
Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας».