«Ανάσα» για την Foodlink από το IQOS και την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

«Ανάσα» για την Foodlink από το IQOS και την Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Ο Όμιλος FDL, ύστερα από δύο δύσκολες χρονιές που στιγματίστηκαν από τη ζημιά της τάξεως των 3,5 εκατ. ευρώ, που προκλήθηκε από τη λήξη της συνεργασίας με την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, λόγω χρεωκοπίας της τελευταίας, κατόρθωσε να πετύχει νέα αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 6,16% έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης αλλά και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 200 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας παρουσιάζει αύξηση. Συγκεκριμένα για την εταιρεία η αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 4,40 % ήτοι 16,879 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 16,168 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 ενώ για τον Όμιλο παρουσιάζεται αύξηση σε ποσοστό 6,16% ήτοι 26,184 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 24.665 χιλ. ευρώ το 2017.

Η αύξηση σε επίπεδο εταιρείας οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας του καπνικού προϊόντος IQOS στο επίπεδο των πωλήσεων μέσω web και στην διεύρυνση της συνεργασίας με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία για τη μεταφορά προϊόντων. Σε επίπεδο Ομίλου προστίθεται ο κύκλος εργασιών της εξαγοραζόμενης εταιρείας DIAPO LTD.

Τα μικτά κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 2.259 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 1.024 χιλ. ευρώ το 2017 και 1.385 χιλ. ευρώ έναντι 270 χιλ. για την εταιρεία αντίστοιχα ενώ ο συντελεστής μικτού κέρδους το 2018 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 8,63%, για τον Όμιλο και 8,21% για την εταιρεία, σημαντικά αυξημένος έναντι του 4,15% και 1,67% αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένα το πρώτο εξάμηνο του 2018 και διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στο ποσό των 1.092 χιλ. ευρώ έναντι 204 χιλ. ευρώ για το 2017, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία ανήλθαν σε 876 χιλ. ευρώ έναντι 15 χιλ. ευρώ το 2017.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται για τον Όμιλο σε κέρδη ύψους 101 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 έναντι ζημιών 787 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ενώ για την Εταιρεία ανέρχονται σε κέρδη ύψους 169 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 720 χιλ. ευρώ το 2017.