Στο

Creta Farms: Στο 9,5% το ποσοστό του Εμμανουήλ Δομαζάκη. 

Σε λιγότερο από 10% ανέρχεται πλέον το ποσοστό του μετόχου της εταιρείας Creta Farms κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι, μετά την υπογραφή συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου στις πιστώτριες τράπεζες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας:

«H Creta Farms, σε συνέχεια της από 16.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων που υπεγράφησαν στις 27/9/2019 με τις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK ERGASIAS και ALPHA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (μέσω της PIRAEUS SNF DAC), και επιδόθηκαν στο ΧΑΑ στις 14/10/2019, γνωστοποιεί ότι :

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ Δομαζάκι επί μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 9,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 2.996.642 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω εκχώρησης 5.896.727 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,69% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εκχώρηση των δικαιώματων έγινε ως εξής : 1.834.472 (5,82%) εκχωρήθηκαν στην Εθνική Τράπεζα, 1.332.660 (4,22%) εκχωρήθηκαν στη EUROBANK ERGASIAS και 1.195.267 (3,79%) εκχωρήθηκαν υπέρ της ALPHA BANK και 1.534.328 (4,86%) εκχωρήθηκαν στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (μέσω της PIRAEUS SNF DAC).

Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ. Δομαζάκι επί μετοχών της Εταιρείας, στις

14.10.2019, ανέρχεται σε 0,48% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (152.239 έμμεσα

δικαιώματα ψήφου) μέσω της εταιρίας CASAGRUPO TRADING LIMITED.

Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ. Δομαζάκι διαμορφώθηκε από 28,68% σε 9,98% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.»