εφορία

Σε ισχύ τέθηκαν δύο ρυθμίσεις, με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να εξοφληθούν έως 120 δόσεις οι ασφαλιστικές οφειλές των επαγγελματιών, αλλά και τα χρέη προς το δημόσιο, με παράλληλη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.

Βασικό μειονέκτημα είναι πως οι δύο ρυθμίσεις αφορούν τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31/12/2016, ενώ για τις οφειλές από το 2017 και εντεύθεν, υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν μόνο αυτές προς την εφορία στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων –ή κατ’ εξαίρεση και των 24– ακόμα και αν δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Η πρώτη ρύθμιση που εισάγεται με την υπ΄αρ. οικ. 62134/4100 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4640/29-12- 2017, καλύπτει οφειλές επαγγελματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ο τέως ΟΑΕΕ, έως 50.000 ευρώ που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (https://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/) στην εφαρμογή για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις τέθηκε στη διάθεση των ενδιαφερομένων από τις 5 Φεβρουαρίου.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000-50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν:

α) φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.
Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, οι οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) να μην ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016 και, τέλος, να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017.

β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και έχουν πτωχευτική ικανότητα.
Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να έχουν οφειλές προς τους ΦΚΑ από 20.000 έως 50.000 ευρώ, οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 85% των συνολικών οφειλών τους, να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016 και, τέλος, να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017.

Eυεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι:

  • Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
  • Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.