2.500 αλλοδαπές επιχειρήσεις βγάζουν λεφτά στην Ελλάδα

2.500 αλλοδαπές επιχειρήσεις βγάζουν λεφτά στην Ελλάδα. 

Στις 2.557 ανήλθαν το 2016 οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών, που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την αλλοδαπή.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 34 δισ. ευρώ, ενώ η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 19,5 και 7,4 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους προαναφερόμενους οικονομικούς τομείς, δαπάνησαν 28,1 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, εκ των οποίων τα 15,7 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν (χωρίς επεξεργασία).

Ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 894 επιχειρήσεις ή το 35% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 293 επιχειρήσεις (11,5%) και στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 282 επιχειρήσεις (11%).

Αναφορικά με το συνολικό κύκλο εργασιών, ο τομέας του εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 19,2 δισ. ευρώ (56,3%). Ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, με 6,7 δισ. ευρώ (19,6%) και 2,5 δισ. ευρώ (7,4%), αντίστοιχα.

Ο τομέας του εμπορίου εμφάνισε τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, 2,9 δισ. ευρώ, και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 1,6 δισ. ευρώ, ή το 39,7% και 21,6% του συνόλου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, αντίστοιχα.

Σχετικά με τον αριθμό των απασχολούμενων, ο τομέας του εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση με 53.675 απασχολούμενους (40% επί του συνόλου) και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 23.808 άτομα (το 17,7%). Οι δαπάνες προσωπικού για τον τομέα του εμπορίου ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ (το 40,8% των συνολικών δαπανών προσωπικού), ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στη μεταποίηση δαπάνησαν 0,97 δισ. ευρώ (ποσοστό 21,5%).