Το κίτρινο τυρί αυξάνει τα κέρδη της FrieslandCampina 

Το κίτρινο τυρί αυξάνει τα κέρδη της FrieslandCampina.   

Βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas το 2017, με τις πωλήσεις να ενισχύονται κατά 5,26% και τα EBITDA κατά 37,92%.

Πιο συγκεκριμένα, παρά την πτώση της εγχώριας αγοράς, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 270 εκατ. ευρώ έναντι 256,5 εκατ. ευρώ το 2016. Η αύξηση των πωλήσεων αφορά κυρίως τις πωλήσεις του κίτρινου τυριού, που παρουσίασαν αύξηση 2,5% σε όγκο και 4,4% σε αξία. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EΒITDA) ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,52% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων αυξήθηκαν στα 907.671 ευρώ από 469.892 ευρώ το 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κερδοφόρα, στα 30.954 ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 349.138 ευρώ, το 2016. Οι εξαγωγές της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 3,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ και το 2018 η εταιρεία συνέχισε τις πρωτοβουλίες για την επέκταση του δικτύου διανομής της για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.

Το 2017, ο όγκος παραγωγής του εργοστασίου αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το 2016. Στόχος για την εταιρεία παραμένει η περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων.