Τεχνικός ασφαλείας στα μίνι μάρκετ

Πολύς λόγος γίνεται και πάλι το τελευταίο διάστημα για τον τεχνικό ασφαλείας στις επιχειρήσεις, καθώς έχουν αυξηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προσφέροντας έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» σε κάθε εργοδότη.
Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε τυχόν έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας, η επιχείρηση υποχρεούται να αποδείξει ότι τηρεί τη νομοθεσία για τον Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος και είναι υποχρεωτικός σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στα μίνι μάρκετ, εφόσον υπάρχει έστω ένα υπάλληλος στο εκάστοτε κατάστημα.
Στο πλαίσιο αυτό, το Αθηναϊκό Πρακτορείο δημοσίευμα και μία σειρά από ερωτο-απαντήσεις, που διευκρινίζουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας εργοδότης για τον τεχνικό ασφαλείας.

  • Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσλάβουν τεχνικό ασφαλείας;

Ο τεχνικός ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Επομένως, ο τεχνικός ασφαλείας αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.

  • Πως κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις;

Για τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας  οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση την επικινδυνότητα τους ως εξής:
– Κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα)
– Κατηγορία  Β (μέση επικινδυνότητα)
– Κατηγορία (χαμηλή επικινδυνότητα)

  • Πως γίνεται κάποιος τεχνικός ασφαλείας;

Τεχνικός ασφαλείας στα μίνι μάρκετΤεχνικός ασφαλείας μπορεί να γίνει κάποιος που έχει:
– Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδος (TEE).
– Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, με αντικείμενο σπουδών που αφορά τις εγκαταστάσεις, την διαδικασία παραγωγής. Είναι υποχρεωτική η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
– Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των KATEE.
– Aπολυτήριο τεχνικού λυκείου η μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.
– Ή έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης πάνω στα θέματα ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων. Αυτά τα σεμινάρια πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 100 ωρών.

  • Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας;

Όπως ορίζονται από τα άρθρα 6 και 7 του  Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96, οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας είναι οι εξής:
1. Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, είτε γραπτώς είτε προφορικά, για ότι αφορά την σωστή υγιεινή, την εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και την πρόληψη για την αποφυγή για των εργατικών ατυχημάτων.
2. Έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης τις γραπτές υποδείξεις. Αυτό το βιβλίο, σελιδομετρείται και πρέπει να θεωρηθεί από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να υπογράψει ότι έλαβε γνώση τις υποδείξεις που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό το βιβλίο.
3. Συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, το προγραμματισμό, την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
4. Έχει την υποχρέωση να εισάγει νέες παραγωγικές διαδικασίες.
5. Προμηθεύει τα μέσα και τους εξοπλισμούς.
6. Επιλέγει και ελέγχει την αποτελεσματικότητα των ατομικών μέσων προστασίας.
7. Ο τεχνικος ασφαλειας επιλέγει και οργανώνει την παραγωγική διαδικασία.
8. Διαμορφώνει τις θέσεις και διευθετεί το περιβάλλον εργασίας.
9. Ο τεχνικός ασφαλείας πραγματοποιεί τον έλεγχο:
– της ασφάλειας των τεχνικών μέσων και των εγκαταστάσεων πριν αυτά λειτουργήσουν
– της ασφάλειας της διαδικασίας παραγωγής
– των μεθόδων εργασίας πριν αυτές εφαρμοστούν
– να προχωρήσουν στην επίβλεψη των μέτρων για την εξασφάλιση της υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον
– να προβλέπει και εφαρμόζει μέτρα για την ασφάλεια του εργασιακού χώρου, αφού ενημερώσει τους υπεύθυνους των τμημάτων και την εργοδοσία.
10. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωμένος/η:
– Να παρακολουθεί και επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα το εργασιακό περιβάλλον για να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και τηρούνται τα μέτρα για την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος.
– Να ενημερώνει τον εργοδότη για τυχόν παραλείψεις στα μέτρα υγιεινής και της ασφάλειας.
– Να παρακολουθεί ότι γίνεται σωστά η χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
– Σε περίπτωση ατυχήματος να πραγματοποιεί την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος . Αφού πραγματοποιήσει την διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος, είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην αξιολόγηση τους και στη συνέχεια να προτείνει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον.
– Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εποπτεύει και παρακολουθεί τις ασκήσεις για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων
– Να εποπτεύει και να παρακολουθεί την εκτέλεση ασκήσεων συναγερμού ώστε να διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι για την αντιμετώπιση ατυχημάτων.
– Να κάνει εκτιμήσεις και μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων.
– Να παίρνει μέρος στην εκτίμηση των κινδύνων του επαγγέλματος.
11. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας:
– Πρέπει να φροντίζει ότι οι εργαζόμενοι τηρούν τους κανόνες υγιεινής και της ασφάλειας τους εργασιακού περιβάλλοντος.
– Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τυχόν κινδύνους που απορρέουν από το επάγγελμα τους.
– Να συμβουλεύει τους εργαζόμενους για τα μέτρα πρόληψης για τους εργασιακούς κινδύνους.
– Να παίρνει μέρος στην κατάρτιση και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργαζομένων όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια τους.

Τεχνικός ασφαλείας στα μίνι μάρκετ

  • Τι γίνεται αν ο εργοδότης διαφωνεί με τον τεχνικό ασφαλείας;

Ο τεχνικός ασφαλείας κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, είναι ηθικά ανεξάρτητος απέναντι στον εργοδότη αλλά και στους εργαζομένους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τον εργοδότη, όσον αφορά θέματα που είναι υπό της αρμοδιότητας του, δεν μπορεί να απολυθεί για αυτό το λόγο. Σε περίπτωση απόλυσης του τεχνικού ασφαλείας αυτή πρέπει να είναι δικαιολογημένη και αιτιολογημένη.

Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης πριν την πρόσληψη του τεχνικού ασφαλείας;

Ο εργοδότης πριν την πρόσληψη  του τεχνικού ασφαλείας πρέπει να ενημερώσει και γνωστοποιήσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τα εξής:

– τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του τεχνικού ασφαλείας
– τον χρόνο που θα απασχολήσει τον τεχνικό ασφαλείας
– τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας
– τα στοιχεία της επιχείρησης
– την οργάνωση της επιχείρησης
– τον αριθμό του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης
– τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας
– μια κατάσταση που να αναγράφει την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό που διαθέτει η ίδια η επιχείρηση για την κάλυψη των υποχρεώσεών της.
– κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες που θα λαμβάνει συμπληρωματικά από ΕΞΥΠΠ στην περίπτωση που τα διατιθέμενα μέσα δεν επαρκούν.
– Πριν την εγγράφως πρόσληψη του τεχνικού ασφαλείας ο εργοδότης πρέπει να την κοινοποιήσει στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας.

  • Μπορεί να γίνει ο ίδιος ο εργοδότης τεχνικός ασφαλείας;

Σε μια επιχείρηση μπορεί να οριστεί ο ίδιος ο εργοδότης τεχνικός ασφαλείας. Επίσης, ο εργοδότης μπορεί να ορίσει κάποιον υπάλληλο της επιχείρησης ως τεχνικό ασφαλείας. Για να γίνει ο εργοδότης  τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησης του/της, θα πρέπει οι σπουδές του/της να είναι οι προβλεπόμενες από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας. Επίσης, πρέπει η επιχείρηση να υπάγεται είτε στη κατηγορία Β’ ή Γ΄ και να απασχολούν 50 ή λιγότερους εργαζομένους. Με την προϋπόθεση ότι έχουν σπουδάσει κάτι  ανάλογο της ειδικότητας που απαιτείται.

  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργαζομένων;

Οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια τους. Επίσης, πρέπει να φροντίζει ο κάθε εργαζόμενος μεμονωμένα με τις δυνατότητες του για την προσωπική ασφάλεια και προσωπική υγεία. Ταυτόχρονα, ο κάθε εργαζόμενος μεμονωμένα πρέπει να φροντίζει για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων εργαζομένων. Ειδικά, των εργαζομένων που μπορεί να επηρεαστούν από τις πράξεις ή/και τις παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι υποδείξεις και η εκπαίδευση για τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων είναι υποχρέωση του εργοδότη.

  • Ποιος πληρώνει τον τεχνικό ασφαλείας;

Ο τεχνικός ασφαλείας πληρώνεται από τον εργοδότη, στον οποίο προσφέρει τις τεχνικές συμβουλές για τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. Ο τεχνικός ασφαλείας , αν και έχει ηθική ανεξαρτησία από τον εργοδότη, υπάγεται απευθείας στον εργοδότη.